ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

Přijímací řízení do MŠ

 
                                                                                                                                 14.6.2020
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ
 
Vážení rodiče,
Vzhledem k tomu, že za celý den 12.6.2020 přišli dva zákonní zástupci,
ruším termín vydávání rozhodnutí o nepřijetí dne 16.6.2020.
Všechny zbývající rozhodnutí o nepřijetí byly v pátek 12.6. 2020 odeslány poštou.

 


                                                                                                                                  10.6.2020

Vážení rodiče přijatých dětí do MŠ Nučická,

dne 23.6.2020 v 17:00 se bude konat v MŠ Nučická krátká informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí na školní rok 2020/2021. Při této příležitosti Vám bude předáno „Rozhodnutí o přijetí“.

                                                                                        Bc. Vladimíra Horová

                                                                                              ředitelka školy

 

 


 

                                                                                                                                  10.6.2020

Vážení rodiče nepřijatých dětí,

„Nahlédnout do spisu“ a převzít „Rozhodnutí o nepřijetí“ můžete přijít dne

12.6.2020            od 08:00 do 12:00            a            od 13:00 do 16:00

16.6.2020            od 10:00 do 12:00            a             od 13:00 do 18:00

do ředitelny v MŠ Nedvězská (vchod pro závoz potravin z Nedvězské ulice).

V Praze dne 10.6.2020

                                                                                              Bc. Vladimíra Horová

                                                                                                  ředitelka školy

 

 


Výsledky příjímacího řízení pro rok 2020/21 ze dne 4.6. 2020

 

Seznamy přijatých dětí

 


Výsledky příjímacího řízení pro rok 2020/21

 

PŘIJATÉ DĚTI NUČICKÁ

 

Zapisovy_listek_do_MS

 


INFORMACE K ŘÁDNÉMU ZÁPISU 2020/2021

 

Vážení rodiče Vaše zarezervované termíny před zápisu byly zrušeny na základě vydání Opatření k zápisům Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.4.2020, které máme prezentované na našich stánkách téhož dne. Proto přihlášky s ostatními dokumenty posílejte dle níže uvedených podrobných pokynů. 

Pokud nechcete posílat přihlášku poštou můžete ji vhodit do schránky MŠ Nedvězská, ale v tomto případě si ověřte, zda ředitelka Vaši přihlášku do ruky dostala.  

 


 

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne vzdálenou formou, tj. prostřednictvím doručení dokumentů bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

TERMÍN ŘÁDNÉHO ZÁPISU JE STANOVEN OD 5. 5.  – 7. 5. 2020

Postup:

 1. Vytiskněte si potřebné formuláře:

* Potvrzení lékaře v Evidenčním listu pro účely zápisu v tuto chvíli nahrazují kopie očkovacího průkazu a Vaše čestné prohlášení o očkování dítěte. Není tedy zapotřebí návštěva pediatra!

Všechny potřebné formuláře je potřeba vytisknout a podepsat zákonnými zástupci.

 1. Pořiďte kopie těchto dokumentů (pomocí čitelného skenu nebo fotografie):
 • očkovacího průkazu dítěte
 • rodného listu dítěte
 • občanského průkazu zákonného zástupce

 

 1. Podepsané vytištěné formuláře spolu s kopiemi dokumentů (bod 1 + 2) doručte škole jedním z uvedených způsobů:
 • do datové schránky školy, ID datové schránky: eipkxje
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zápis@msnedvezska.cz
 • poštou na adresu: Mateřská škola Nedvězská 27/2224, 100 00 Praha 10

Upozorňujeme, že odeslání poštou představuje riziko časové prodlevy. Zvolíte-li tuto formu, doporučujeme, abyste ověřili, že škola dokumenty obdržela.

 1. Správní řízení
 • Správní řízení bude zahájeno 5. 5. 2020. To znamená, že dokumenty, které škola obdrží před datem zahájení správního řízení budou považovány za doručené dnem zahájení správního řízení.
 • Spolu s doručením dokumentů škola přiřadí jejich žadateli (tím je přihlašované dítě) registrační číslo.Registrační číslo Vám sdělíme elektronicky (na základě Vámi uvedených kontaktů), v ojedinělých případech Vás individuálně kontaktujeme.
 • Správní řízení probíhá na základě kritérií stanovených ředitelkou školy. (uveřejněny na webových stránkách a vstupu do školy). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a u vstupu do školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte Vám bude zasláno do Vámi uvedené datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Potřebné formuláře je též možné po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v mateřské škole ve dnech od 1. 5. do 4. 5. 2020. V takovém případě volejte do kanceláře školy době od 10.00 do 13.00 hod.

Milí rodiče, prosíme Vás o pečlivou kontrolu úplnosti poskytovaných dokumentů a děkujeme Vám za pochopení, spolupráci a vstřícnost při realizaci náročného procesu v důsledku nestandardních podmínek. Těšíme se na Vás.

 

 Za kolektiv školy Vám přeji hodně sil a zdraví v současné nelehké době.

Bc. Vladimíra Horová – ředitelka

 

 


 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Praha 10, Nedvězské 27/2224 a odloučeném pracovišti Nučické 42/1914

 

 

 

Pro přijímací řízení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Praha 10, Nedvězská 27/2224 a jejím odloučeném pracovišti Mateřské škole Nučické 42/1914 pro školní rok 2020/2021 v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovila ředitelka školy následující kritéria a postup:

 

Ředitelka školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kritérií sestupně:

 

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona
  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

 

 • Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

 

 • Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

 

 

 

V Praze dne 17. 4. 2020                                                                                                                                       

 Bc. Vladimíra Horová

 ředitelka školy

 

 

EVIDENČNÍ LIST

PROHLÁŠENÍ OČKOVÁNÍ

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ

PŘIHLÁŠKA