ADRESA

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

TELEFON

274 813 295

O škole

Mateřská škola Nučická je čtyřtřídní škola dostavená v roce 1959.

Provoz v MŠ je zajištěn od 6:30 hodin do 17:00 hodin.

Budova školy je jednopatrová s velkou přilehlou zahradou.

V roce 2015 byla ukončena celková rekonstrukce budovy. Rekonstrukce obsáhla novou fasádu školy, výměnu dveří uvnitř budovy, nový systém zabezpečení hlavním přístupových dveří kódovacím systémem, nové schodiště a zábradlí do prvního patra, podlahy, výmalbu, sjednocení výzdoby školy prvky od firmy Lokki, opravu a modernizaci kuchyně, nové sociální zařízení včetně obkladů rozvěšení WiFi sítě po budově a na zahradě nové hrací prvky a položení zámkové dlažby. V plánu na rok 2019 je rekonstrukce vestibulu.

Škola nemá bezbariérový vstup.

Dětský nábytek ve třídách je nový, přizpůsobený velikosti a potřebám dětí. Vybavení pro dětí je bezpečné a estetické. Pro výtvarný a didaktický materiál je vyčleněn kabinet v každé třídě. Množství hraček odpovídá počtu i věku dětí. Inovace jsou organizovány po celý rok podle finančních možností. Výzdoba školy je sjednocena prvky firmy Lokki a také výtvarnými pracemi dětí.

V každé třídě je piáno, radiomagnetofon na CD i USB a čistička vzduchu.

Na jižní straně budovy se rozkládá rozsáhlá zahrada, která je přístupná s veřejného chodníku u MŠ. Zahradu od hlavní silnice dělí pouze pruh zeleně a chodník. Zahrada je členitá s množstvím herních prvků.

V MŠ jsou respektovány psychohygienické zásady. Dětem je poskytována kvalitní a vyvážená strava, jsou dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Jsou dodržovány technologie pokrmů i nápojů. Děti mají dostatek tekutin během celého dne a to i na školní zahradě.

Denní řád ve škole je pravidelný, ale zároveň flexibilní, aby reagoval na aktuální potřeby dětí. Organizační řád je pevný. Každý den je do programu začleněn i pobyt venku, který se přizpůsobuje počasí a stavu ovzduší.

V denním programu je respektována individuální potřeba spánku.

Denní režim je přizpůsobován aktivitám, kroužkům, výletům i případné nepřítomnosti učitelky.

Poměr mezi činnostmi spontánními a řízenými je vyvážený. Denně probíhají individuální, skupinové i frontální aktivity. Dětem jsou nabízeny různé aktivity, kde se dítě samo rozhodne, čemu se bude věnovat. Řízeným činnostem předchází kvalitní motivace.

Děti jsou zatěžovány aktivitami přiměřeně. Převažuje pozitivní hodnocení a stimulace. Při vstupu do MŠ je uplatňován individuální adaptační program dle potřeby dítěte. Kapacita školy je maximálně 104 dětí, a to 24 dětí v menších třídách a 28 dětí ve třídách větších. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku.

Všichni zaměstnanci vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. Ve škole jsou stanovena určitá pravidla chování, která děti musí dodržovat a respektovat.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, slušné chování, vzájemnou pomoc a podporu. Snažíme se vyřadit nezdravé soupeření u dětí.

 

Vzdělávací obsah

Jednotlivé bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti, překrývaly se a dohromady tvořily kompaktní celek. Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního dítěte, čerpá a je vypracován podle aktuálního znění RVP PV. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a to cíle rozvojové, hodnotové a postojové.

Rozvoj dítěte a jeho schopností

Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost

Získání osobní samostatnosti, projevovat se jako samostatná osobnost

 

Oblast biologická
DÍTĚ A JEHO TĚLO

Záměr Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte
  Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost
  Rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí
  Učit děti sebeobsluze
  Vést děti ke zdravým životním postojům
Dílčí cíle Osvojování si přiměřených praktických dovedností
  Osvojování si poznatků o těle
  Pochopit možnosti ochrany sebe
  Pěstovat vztah k pohybovým aktivitám spontánním i řízeným

 

Oblast psychologická
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Záměr Rozvíjet duševní pohodu dítěte
  Zlepšovat psychickou zdatnost, intelekt, řeč a jazyk
  Rozvíjet poznávací procesy a funkce, city, vůli, sebepojetí a sebenahlížení
  Podporovat dětskou kreativitu a sebevyjádření
 Dílčí cíle Vštěpovat jasná pravidla chování ke vztahu k druhým
  Respektovat osobnost každého dítěte
  Vyvarovat se ponižování, ironii nebo zesměňování

 

Oblast interpersonální
DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Záměr Utvářet vztahy dítěte k druhému dítěti či dospělému
  Posilovat, obohacovat a kultivovat vzájemnou komunikaci
 Dílčí cíle Umožňovat a dbát na dostatek komunikace dítěte s dětmi i dospělými
  Poskytovat dostatek příležitostí k poznávání
  Poskytovat prostor k projevování vlastních citů
  Poskytovat prostor k sebevyjádření a sebeuplatnění

 

Oblast sociálně kulturní
DÍTĚ A SPOLEČNOST

Záměr Uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění
  Pomoct dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje
  Pomoct dítěti osvojit si všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty
 Dílčí cíle Poskytovat příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností
  Ochraňovat děti před možným nebezpečím
  Vytvářet s dětmi vlastní funkční pravidla
  Umožňovat dětem komunikovat a řešit spravedlivě konflikty

 

Oblast environmentální
DÍTĚ A SVĚT

Záměr Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění
  Poukázat na vliv člověka na životní prostředí
  Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí
 Dílčí cíle Poskytovat dětem pravdivé a dostatečné informace
  Udržovat zdravé prostředí v MŠ
  Předkládat správný příklad chování dospělých osob

 

Tyto bloky představují smysluplný celek, který je zasazen do reálného prostředí dětí, váže se na konkrétní témata, která jsou dětem blízká a srozumitelná. Umožňuje pracovat tvořivě a zároveň cíleně.

Díky otevřeným plánům vzniká prostor pro rozvíjení činností, aktivní vstup dětí a reakce na nepředvídatelné situace ať přírodní nebo společenské. Podtémata si navrhují samy učitelky a zpracovávají je podle podmínek ve třídě a věku dětí. Témata i podtémata čerpají z RVP PV a konkretizovaných výstupů ( KOVY).

Časový rozvrh podtémat není časově pevně stanovený. Učitelky si jej přizpůsobují podle podmínek, nepředvídatelných situací a věku dětí. Pří každém rozpracování jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dětí.