ADDRESS

Nučická 1914/42
Praha 10 Strašnice, 100 00

PHONE

274 813 295

O škole

Mateřská škola Nučická je čtyřtřídní škola dostavená v roce 1959.

Provoz v MŠ je zajištěn od 6:30 hodin do 17:00 hodin.

Budova školy je jednopatrová s velkou přilehlou zahradou.

V roce 2015 byla ukončena celková rekonstrukce budovy. Rekonstrukce obsáhla novou fasádu školy, výměnu dveří uvnitř budovy, nový systém zabezpečení hlavním přístupových dveří kódovacím systémem, nové schodiště a zábradlí do prvního patra, podlahy, výmalbu, sjednocení výzdoby školy prvky od firmy Lokki, opravu a modernizaci kuchyně, nové sociální zařízení včetně obkladů rozvěšení WiFi sítě po budově a na zahradě nové hrací prvky a položení zámkové dlažby. V plánu na rok 2017 je rekonstrukce vestibulu.

Škola nemá bezbariérový vstup. Přímý vstup z veřejného chodníku do budovy znemožňuje nechávat maminkám venku kočárky, vstupní hala je malá. Problém bezbariérového přístupu trápí také dovozce surovin do školní jídelny. Vše by mělo být vyřešeno plánovanou rekonstrukcí.

Dětský nábytek ve třídách je nový, přizpůsobený velikosti a potřebám dětí. Vybavení pro dětí je bezpečné a estetické. Pro výtvarný a didaktický materiál je vyčleněn kabinet v každé třídě. Množství hraček odpovídá počtu i věku dětí. Inovace jsou organizovány po celý rok podle finančních možností. Výzdoba školy je sjednocena prvky firmy Lokki a také výtvarnými pracemi dětí.

V každé třídě je piáno, radiomagnetofon na CD i USB a čistička vzduchu.

Na jižní straně budovy se rozkládá rozsáhlá zahrada, která je přístupná s veřejného chodníku u MŠ. Zahradu od hlavní silnice dělí pouze pruh zeleně a chodník. Vzhledem k bezprostřední blízkosti plotu zahrady od veřejného chodníku je zahrada značně znečišťována neohleduplnými kolemjdoucími.

Od roku 2008 jsou na zahradě nové dřevěné průlezky, které svým stavem už příliš nevyhovují. Místy jsou ztrouchnivělé, místy chybí kusy dřeva. Nevyhovující je také nedostatečné zatravnění zahrady, čímž při teplých dnech vznikají prašná místa. Rekonstrukce zahrady je naplánována pro rok 2017-2018.

Nově bylo zhotoveno na zahradě pítko. Nově jsou po zahradě také vysázeny mladé stromky, upravena část zahrady s mlhovištěm a dokoupeny hračky pro děti.

 

V MŠ jsou respektovány psychohygienické zásady. Dětem je poskytována kvalitní a vyvážená strava, jsou dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Jsou dodržovány technologie pokrmů i nápojů. Děti mají dostatek tekutin během celého dne a to i na školní zahradě.

Denní řád ve škole je pravidelný, ale zároveň flexibilní, aby reagoval na aktuální potřeby dětí. Organizační řád je pevný. Každý den je do programu začleněn i pobyt venku, který se přizpůsobuje počasí a stavu ovzduší.

V denním programu je respektována individuální potřeba spánku.

Denní režim je přizpůsobován aktivitám, kroužkům, výletům i případné nepřítomnosti učitelky.

Poměr mezi činnostmi spontánními a řízenými je vyvážený. Denně probíhají individuální, skupinové i frontální aktivity. Dětem jsou nabízeny různé aktivity, kde se dítě samo rozhodne, čemu se bude věnovat. Řízeným činnostem předchází kvalitní motivace.

Děti jsou zatěžovány aktivitami přiměřeně. Převažuje pozitivní hodnocení a stimulace. Při vstupu do MŠ je uplatňován individuální adaptační program dle potřeby dítěte. Kapacita školy je maximálně 104 dětí, a to 24 dětí v menších třídách a 28 dětí ve třídách větších. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku.

Všichni zaměstnanci vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. Ve škole jsou stanovena určitá pravidla chování, která děti musí dodržovat a respektovat.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, slušné chování, vzájemnou pomoc a podporu. Snažíme se vyřadit nezdravé soupeření u dětí.

 

Vzdělávací obsah

 

Jednotlivé bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti, překrývaly se a dohromady tvořily kompaktní celek. Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního dítěte, čerpá a je vypracován podle aktuálního znění RVP PV.

Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a to cíle rozvojové, hodnotové a postojové.

Rozvoj dítěte a jeho schopností

Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost

Získání osobní samostatnosti, projevovat se jako samostatná osobnost

 

Oblast biologická

DÍTĚ A JEHO TĚLO

Záměr –           Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte

Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost

Rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí

Učit děti sebeobsluze

Vést děti ke zdravým životním postojům

Dílčí cíle-        Osvojování si přiměřených praktických dovedností

Osvojování si poznatků o těle

Pochopit možnosti ochrany sebe

Pěstovat vztah k pohybovým aktivitám spontánním i řízeným

 

Oblast psychologická

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Záměr-            Rozvíjet duševní pohodu dítěte

Zlepšovat psychickou zdatnost, intelekt, řeč a jazyk

Rozvíjet poznávací procesy a funkce, city, vůli, sebepojetí a sebenahlížení

Podporovat dětskou kreativitu a sebevyjádření

Dílčí cíle-        Vštěpovat jasná pravidla chování ke vztahu k druhým

Respektovat osobnost každého dítěte

Vyvarovat se ponižování, ironii nebo zesměňování

 

Oblast interpersonální

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Záměr-            Utvářet vztahy dítěte k druhému dítěti či dospělému

Posilovat, obohacovat a kultivovat vzájemnou komunikaci

Dílčí cíle-        Umožňovat a dbát na dostatek komunikace dítěte s dětmi i dospělými

Poskytovat dostatek příležitostí k poznávání

Poskytovat prostor k projevování vlastních citů

Poskytovat prostor k sebevyjádření a sebeuplatnění

 

Oblast sociálně kulturní

DÍTĚ A SPOLEČNOST

Záměr- Uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění

Pomoct dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje

Pomoct dítěti osvojit si všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty

Dílčí cíle-        Poskytovat příležitosti k rozvoji uměleckých dovedností

Ochraňovat děti před možným nebezpečím

Vytvářet s dětmi vlastní funkční pravidla

Umožňovat dětem komunikovat a řešit spravedlivě konflikty

 

Oblast environmentální

DÍTĚ A SVĚT

Záměr-            Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění

Poukázat na vliv člověka na životní prostředí

Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

Dílčí cíle-        Poskytovat dětem pravdivé a dostatečné informace

Udržovat zdravé prostředí v MŠ

Předkládat správný příklad chování dospělých osob

 

Tyto bloky představují smysluplný celek, který je zasazen do reálného prostředí dětí, váže se na konkrétní témata, která jsou dětem blízká a srozumitelná. Umožňuje pracovat tvořivě a zároveň cíleně.

Díky otevřeným plánům vzniká prostor pro rozvíjení činností, aktivní vstup dětí a reakce na nepředvídatelné situace ať přírodní nebo společenské. Podtémata si navrhují samy učitelky a zpracovávají je podle podmínek ve třídě a věku dětí. Témata i podtémata čerpají z RVP PV a konkretizovaných výstupů ( KOVY).

Časový rozvrh podtémat není časově pevně stanovený. Učitelky si jej přizpůsobují podle podmínek, nepředvídatelných situací a věku dětí. Pří každém rozpracování jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dětí.